[ ku4 ] warehouse / storehouse / (file) library
[ cang1 ku4 ] depot / storehouse / warehouse
[ che1 ku4 ] garage
[ shui3 ku4 ] reservoir / CL:座[zuo4]
[ ku4 cun2 ] property or cash held in reserve / stock
[ zhi4 ku4 ] think tank / group of talented people
[ bao3 ku4 ] treasure-house / treasury / treasure-trove (often fig., book of treasured wisdom)
[ shu4 ju4 ku4 ] database
[ wen2 ku4 ] collection of documents / library / book series / sequence of data, esp. genome
[ jin1 ku4 ] treasury
[ ku4 ke4 ] Cook (name) / Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
[ ti2 ku4 ] question bank (for examiners creating an exam, or students preparing for an exam)
[ ku4 er3 le4 ] Korla Shehiri, Korla or Ku'erle City, capital of Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州[Ba1 yin1 guo1 leng2 Meng3 gu3 Zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang
[ you1 yi1 ku4 ] Uniqlo, Japanese clothing brand
[ ku4 fang2 ] storeroom / warehouse
[ guo2 ku4 ] public purse / state treasury / national exchequer
[ shi2 ku4 men2 ] "shikumen" style architecture: traditional (ca. 19th century) residences with courtyards, once common in Shanghai
[ ba1 ku4 ] Baku, capital of Azerbaijan
[ zi1 liao4 ku4 ] database
[ shu1 ku4 ] a store room for books / fig. an erudite person / the Bibliotheca and Epitome of pseudo-Apollodorus
[ liang2 ku4 ] grain depot
[ ku4 che1 ] Kuchar Nahiyisi or Kuche county in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
[ fa3 ku4 ] Faku county in Shenyang 瀋陽|沈阳, Liaoning
[ leng3 dong4 ku4 ] freezer compartment
[ xue4 ku4 ] blood bank
[ xiao3 jin1 ku4 ] supplementary cash reserve / private fund / private hoard / slush fund
[ you2 ku4 ] fuel depot / fuel farm
[ zhi1 shi5 ku4 ] knowledge base
[ jun1 huo3 ku4 ] arsenal
[ tu3 ku4 man4 si1 tan3 ] Turkmenistan
[ ji1 yin1 ku4 ] gene bank
[ ku4 er3 le4 shi4 ] Korla Shehiri, Korla or Ku'erle City, capital of Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州[Ba1 yin1 guo1 leng2 Meng3 gu3 Zi4 zhi4 zhou1]
[ ting2 che1 ku4 ] car park
[ si4 ku4 quan2 shu1 ] Siku Quanshu (collection of books compiled during Qing dynasty)
[ ci2 ku4 ] word stock / lexicon
[ fu3 ku4 ] government treasury
[ ku4 ke4 shan1 ] Mt Cook on New Zealand South Island, national park and highest peak
[ ku4 la1 suo3 ] Curaçao
[ guo2 ku4 quan4 ] treasury bond
[ liu4 ku4 ] Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州 in Yunnan
[ he2 wu3 ku4 ] nuclear arsenal
[ bing1 ku4 ] Hyōgo prefecture in the midwest of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]
[ ku4 bu4 li3 ke4 ] Kubrick
[ ku4 ye4 dao3 ] Sakhalin
[ tu3 ku4 ] Tuku town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
[ bing1 ku4 xian4 ] Hyōgo prefecture in the midwest of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]
[ ji1 ku4 ] (aircraft) hangar
[ si1 xiang3 ku4 ] think tank (committee set up to study a problem)
[ ku4 lun2 ] Kulun, the former name for modern Ulan Bator, capital of Mongolia (Mongolian: temple)
[ ku4 lun2 ] enclosed pasture (Mongolian loanword)
[ ku4 er3 de2 ] Kurd / Kurdish
[ ku4 er3 de2 ren2 ] Kurdish person or people
[ ku4 na4 ] kuna (Croatian currency)
[ kou4 bi3 li4 ke4 ] see 庫布里克|库布里克[Ku4 bu4 li3 ke4]
[ jin4 ji1 di4 fang1 ] Kinki chihō, region of Japan around the old capital Kyōto, including Kyōto prefecture 京都府[Jing1 du1 fu3], Ōsaka prefecture 大阪府[Da4 ban3 fu3], Shiga prefecture 滋賀縣|滋贺县[Zi1 he4 xian4], Nara prefecture 奈良縣|奈良县[Nai4 liang2 xian4], Mi'e prefecture 三重縣|三重县[San1 chong2 xian4], Wakayama prefecture 和歌山縣|和歌山县[He2 ge1 shan1 xian4], Hyōgo prefecture 兵庫縣|兵库县[Bing1 ku4 xian4]
[ ke4 zi1 er3 ga3 ha1 ] Kizilgaha (Uighur: red-mouthed crow or border sentry), site of famous fire beacon tower and cliff caves in Kuchar county 庫車|库车, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
[ ke4 zi1 er3 ga3 ha1 feng1 huo3 tai2 ] Kizilgaha fire beacon tower in Kuchar county 庫車|库车, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
[ tu3 ku4 man4 ] Turkmenistan / Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran
[ tu3 ku4 man4 ren2 ] Turkmen (person)
[ tu3 ku4 zhen4 ] Tuku town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
[ fan1 ku4 ] government repository / state provincial warehouse (esp. during Qing dynasty)
[ yi1 er3 ku4 ci2 ke4 ] Irkutsk
[ ruan3 ku4 ] Softbank corporation, Japanese e-commerce firm
[ ku4 lun2 ] Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist
[ xing1 du1 ku4 shi2 ] the Hindu Kush (mountain range)
[ ku4 lun2 ] coulomb (unit of electric charge)
[ ku4 lun2 ji4 ] voltameter
[ ku4 lun2 qi2 ] Hure banner or Xüree khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tong1 liao2], Inner Mongolia
[ ku4 lun2 zhen4 ] Hure town in Tongliao 通遼|通辽[Tong1 liao2], Inner Mongolia
[ xi1 la1 ku4 sa4 ] Syracuse, Sicily
[ ku4 ke4 qun2 dao3 ] Cook Islands
[ si4 ku4 ] the four book depositories, namely: classics 經|经, history 史, philosophy 子[zi3], belles-lettres 集
[ ku4 ke4 chuan2 zhang3 ] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
[ ma3 ku4 se4 ] Marcuse (philosopher)
[ ku4 mu3 ] Qom (holy city in Iran)
[ ku4 mu3 ta3 ge2 sha1 mo4 ] Kumutage (or Kumtag) Desert, northwestern China
[ zhi1 shi5 bao3 ku4 ] treasure house of knowledge
[ ku4 cun2 xian4 jin1 ] cash in hand
[ ku4 gong1 dang3 ] abbr. for Kurdistan Workers' Party 庫爾德工人黨|库尔德工人党[Ku4 er3 de2 Gong1 ren2 dang3]
[ guan3 li3 xin4 xi1 ku4 ] Management Information Base / MIB
[ ku1 lu:e4 ] enclosed pasture (Mongolian loanword) / now mostly replaced by 庫倫|库伦[ku4 lun2]
[ shu4 ju4 ku4 ruan3 jian4 ] database software
[ ku4 de2 ] Kurd ethnic group
[ ku4 de2 si1 tan3 ] Kurdistan
[ nu4 jiang1 li4 su4 zu2 zi4 zhi4 qu1 ] Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇[Liu4 ku4 zhen4]
[ ku4 mu4 tu3 la1 qian1 fo2 dong4 ] Kumutula thousand-Buddha grotto in Kuqa, Xinjiang
[ nu4 jiang1 li4 su4 zu2 zi4 zhi4 zhou1 ] Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇[Liu4 ku4 zhen4]
[ ku4 mo2 kuai4 ] library module
[ ku4 er3 ] Chur (city in Switzerland)
[ nu4 jiang1 zhou1 ] abbr. for 怒江傈僳族自治州, Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇[Liu4 ku4 zhen4]
[ ku4 er3 ni2 ke1 wa2 ] Anna Sergeevna Kournikova (1981-), Russian tennis star and glamor model
[ ku4 er3 de2 gong1 ren2 dang3 ] Kurdistan Worker's Party (PPK)
[ ku4 er3 de2 si1 tan3 ] Kurdistan
[ ku4 er3 si1 ke4 ] Kursk (city)
· [ ku4 er3 te4 · wa3 er3 de2 hai3 mu3 ] Kurt Waldheim (1918-2007), Austrian diplomat and politician, secretary-general of UN 1972-1981, president of Austria 1986-1992
[ ku4 po4 dai4 ] the Kuiper belt (in the outer reaches of the Solar system)
[ ku4 ken3 huo4 fu1 gong1 yuan2 ] Keukenhof, flower garden in Netherlands
[ ku4 cang2 ] to store / to have sth in storage
[ ku4 che1 xian4 ] Kuchar Nahiyisi or Kuche county in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
[ ku4 li3 ti2 ba1 ] Curitiba (city in Brazil)
[ ku4 ye4 dao3 liu3 ying1 ] (bird species of China) Sakhalin leaf warbler (Phylloscopus borealoides)
[ ku4 lu3 bing4 ] kuru (medicine)
[ ta3 shi2 ku4 er3 gan1 ta3 ji2 ke4 zi4 zhi4 xian4 ] Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang
[ ta3 shi2 ku4 er3 gan1 zi4 zhi4 xian4 ] Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang
[ ta3 shi2 ku4 er3 gan1 xiang1 ] Taxkorgan township in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang
[ han2 shi4 ku4 ] library (partition on computer hard disk)
[ ze2 ku4 ] Zeku county in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
[ ze2 ku4 xian4 ] Zeku county in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
[ wei3 kuang4 ku4 ] slag heap / dump of mining waste
[ ji1 lu4 shi4 ] Himeji city in Hyōgo prefecture 兵庫縣|兵库县, Japan
[ xu4 la1 gu3 ] Syracuse, Sicily / also written 錫拉庫薩|锡拉库萨[Xi1 la1 ku4 sa4]
[ a1 jin1 ku4 er3 ] Agincourt (near Arras in north France, scene of a battle in 1415)
[ ji1 lu4 cheng2 ] Himeji-jō, castle complex in Himeji, Hyōgo prefecture 兵庫縣|兵库县, Japan
[ ji1 lu4 shi4 ] Himeji city in Hyōgo prefecture 兵庫縣|兵库县, Japan
[ ma3 er3 ku4 si1 ] Marcus (name)
[ liu4 ku4 zhen4 ] Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州 in Yunnan
[ dan4 yao4 ku4 ] ammunition dump
[ dao1 ku4 ] tool magazine (computer-aided manufacturing)
[ fa3 ku4 xian4 ] Faku county in Shenyang 瀋陽|沈阳, Liaoning
[ zhi4 ku4 ] pawnshop (old)
[ san1 xia2 shui3 ku4 ] Three Gorges Reservoir on the Changjiang or Yangtze
[ dong4 tai4 lian4 jie1 ku4 ] dynamic-link library (DLL) / shared library (computing)
[ tu2 er3 ku4 ] Turku (city in Finland)
[ gong4 xiang3 han2 shu4 ku4 ] shared library (computing)
[ gong4 xiang3 ku4 ] shared library (computing)
[ gong4 xiang3 cheng2 xu4 ku4 ] shared library (computing)
[ yi1 li4 ai1 si1 ku4 ] Iliescu
[ wu3 ku4 ] arsenal / store of arms
[ guan1 ting1 shui3 ku4 ] Guanting or Kuan-ting Reservoir in Hebei, one of the main water reservoirs serving Beijing
[ cheng2 xu4 ku4 ] program library (computing)
[ ai1 si1 ku4 duo1 ] escudo (Spanish and Portugese: shield), former currency of Portugal and other countries
[ ai1 si1 ku4 luo2 si1 ] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
[ yu3 liao4 ku4 ] text corpus
[ nu3 ku4 a1 luo4 fa3 ] Nuku'alofa, capital of Tonga
[ zi3 ping2 pu1 shui3 ku4 ] Zipingpu Reservoir, Sichuan
[ qing1 cang1 cha2 ku4 ] to make an inventory of warehousesAbout | Send feedback