[ guo3 ] fruit / result / resolute / indeed / if really
[ guo3 ] variant of 果[guo3] / fruit
[ ru2 guo3 ] if / in case / in the event that
[ jie1 guo3 ] to bear fruit / CL:個|个[ge4]
[ jie2 guo3 ] outcome / result / conclusion / in the end / as a result / to kill / to dispatch
[ ping2 guo3 ] apple / CL:個|个[ge4],顆|颗[ke1]
[ guo3 ran2 ] really / sure enough / as expected / if indeed
[ xiao4 guo3 ] result / effect / efficacy / (theater) sound or visual effects
[ shui3 guo3 ] fruit / CL:個|个[ge4]
[ guo3 duan4 ] firm / decisive
[ hou4 guo3 ] consequences / aftermath
[ mang2 guo3 ] mango (loanword)
[ tang2 guo3 ] candy / CL:粒[li4]
[ guo3 zi5 ] fruit
[ cheng2 guo3 ] result / achievement / gain / profit / CL:個|个[ge4]
[ guo3 zhi1 ] fruit juice
[ guo3 zhen1 ] really / as expected / sure enough / if indeed... / if it's really...
[ kai1 xin1 guo3 ] pistachio nuts / fig. amusing person
[ yin1 guo3 ] karma / cause and effect
[ guo3 shi2 ] fruit (produced by a plant) / (fig.) fruits (of success etc) / results / gains
[ jian1 guo3 ] nut
[ guo3 dong4 ] gelatin dessert
[ guo3 shu1 ] fruit and vegetables
[ shu1 guo3 ] vegetables and fruits
[ huo3 long2 guo3 ] red pitaya / dragon fruit / dragon pearl fruit (genus Hylocereus)
[ guo3 fen3 ] (slang) fan of Apple products
[ wei4 guo3 ] to fail to eventuate / (verb suffix) to be unsuccessful in ...ing
[ zhen1 guo3 ] filbert / hazelnut / cobnut
[ guo3 rou4 ] pulp
[ guo3 jiao1 ] pectin
[ gan1 guo3 ] dried fruit / dry fruits (nuts etc)
[ yao1 guo3 ] cashew nuts
[ yu3 guo3 ] Hugo (name) / Victor Hugo (1802-1885), French writer
[ bai2 guo3 ] ginkgo
[ guo3 ren2 ] fruit kernel
[ guo3 jiang4 ] jam
[ xiao4 guo3 tu2 ] rendering (visual representation of how things will turn out)
[ guo3 pi2 ] (fruit) peel
[ guo3 yuan2 ] orchard
[ guo3 gan3 ] courageous / resolute and daring
[ guo3 shu4 ] fruit tree / CL:棵[ke1]
[ e4 guo3 ] evil consequence / retribution (in Buddhism)
[ ku3 guo3 ] lit. bitter fruit / fig. painful consequence
[ luo2 han4 guo3 ] monk fruit, the sweet fruit of Siraitia grosvenorii, a vine of the Curcubitaceae family native to southern China and northern Thailand, used in Chinese medicine
[ guo3 bu4 qi2 ran2 ] just as expected / told you so
[ gua1 guo3 ] fruit (plural sense) / melons and fruit
[ qi2 yi4 guo3 ] kiwi fruit / Chinese gooseberry
[ hua1 guo3 shan1 ] Mount Huaguo in Jiangsu, featured in 西遊記|西游记[Xi1 you2 Ji4], tourist destination / (also the name of mountains in other parts of China)
[ guo3 tang2 ] fructose
[ shuo4 guo3 ] major achievement / great work / triumphant success
[ ping2 guo3 zhi1 ] apple juice
[ shuo4 guo3 lei3 lei3 ] heavily laden with fruit / fertile (of trees) / many noteworthy achievements
[ shui3 guo3 dao1 ] paring knife / fruit knife / CL:把[ba3]
[ wu2 hua1 guo3 ] fig (Ficus carica)
[ jiang1 guo3 ] berry
[ song1 guo3 ] pine cone / strobile / strobilus
[ guo3 jiu3 ] fruit wine
[ xia4 wei1 yi2 guo3 ] macadamia nut
[ hong2 guo3 ] haw fruit
[ ping2 guo3 ] Pingguo county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi
[ guo3 fu4 ] to eat one's fill
[ guo3 fu3 ] candied fruit
[ guo3 nong2 ] fruit farmer
[ cao3 guo3 ] black cardamom / (dialect) strawberry
[ jin4 guo3 ] forbidden fruit
[ zi4 shi2 qi2 guo3 ] to eat one's own fruit (idiom); fig. suffering the consequences of one's own action / to reap what one has sown
[ niu2 you2 guo3 ] avocado (Persea americana)
[ guo3 bao4 ] karma / preordained fate (Buddhism)
[ mi3 guo3 ] rice cracker
[ guo3 pin3 ] fruit
[ ye1 guo3 ] nata de coco (a chewy jelly made from fermented coconut water)
[ ping2 guo3 pai4 ] apple pie
[ guo3 jue2 ] firm / unwavering
[ shi2 bu4 guo3 fu4 ] lit. food not filling the stomach (idiom) / fig. poverty-stricken
[ guo3 ling3 ] green (golf) (loanword)
[ ping2 guo3 he2 ] apple core
[ mang2 guo3 zhi1 ] mango juice
[ guo3 mu4 ] fruit tree
[ guo3 zhi1 ji1 ] blender (device) / juicer
[ ping2 guo3 jiu3 ] cider
[ shui3 guo3 jiu3 ] fruit wine (Tw)
[ bin1 guo3 ] bingo (loanword)
[ guo3 zi5 li2 ] masked palm civet (Paguma larvata)
[ gang1 guo3 ] Congo
[ guo3 ying2 ] fruit fly
[ sheng4 nu:3 guo3 ] cherry tomato
[ guo3 luo4 ] Golog Tibetan autonomous prefecture in south Qinghai
[ chang2 sheng1 guo3 ] peanut / groundnut (slang)
[ shuo4 guo3 jin3 cun2 ] only remaining of the great (idiom); one of the few greats extant
[ guo3 pi2 ] fruit beer
[ bai3 xiang1 guo3 ] passion fruit
[ song1 guo3 xian4 ] pineal body
[ ma3 duo1 ] Madoi or Maduo county (Tibetan: rma stod rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ ping2 guo3 xian4 ] Pingguo county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi
[ da2 ri4 ] Darlag or Dari county (Tibetan: dar lag rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ ping2 guo3 jiang4 ] apple sauce / apple jam
[ she2 guo3 ] Red Delicious (a sort of apple)
[ sha1 guo3 ] Chinese pearleaf crabapple (Malus asiatica)
[ gang1 guo3 he2 ] Congo River
[ zuo4 guo3 ] to bear fruit
[ jiu3 zhi4 ] Jigzhi or Jiuzhi county (Tibetan: gcig sgril rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai (formerly in Sichuan)
[ song1 guo3 ti3 ] pineal body
[ guo3 qi1 ] the fruiting season
[ guo3 luo4 zhou1 ] Golog Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) in south Qinghai
[ bei4 guo3 ] bagel (loanword)
[ dao4 guo3 wei2 yin1 ] to reverse cause and effect / to put the horse before the cart
[ ban1 ma3 ] Baima or Banma county (Tibetan: pad ma rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ cai3 guo3 ] fruit picking
[ gan1 de2 ] Gadê or Gande county (Tibetan: dga' bde rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ mei2 gui1 guo3 ] rose hip
[ ying4 ke2 guo3 ] nut / fruit with hard shell
[ wo4 guo3 r5 ] a poached egg
[ ma3 duo1 xian4 ] Madoi or Maduo county (Tibetan: rma stod rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ bu4 jie2 guo3 ] fruitless
[ huang2 guo3 shu4 da4 pu4 bu4 ] Huangguoshu falls, Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou
[ jiu3 zhi4 xian4 ] Jigzhi or Jiuzhi county (Tibetan: gcig sgril rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai (formerly in Sichuan)
[ zhen1 zhu1 xiao3 fan1 qie2 ] see 聖女果|圣女果[sheng4 nu:3 guo3]
[ huang2 guo3 shu4 pu4 bu4 ] Huangguoshu waterfalls, Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou
[ bai3 guo3 ] all kinds of fruits
[ xian1 ren2 zhang3 guo3 ] prickly pear
[ duo1 xiang1 guo3 ] all-spice (Pimenta dioica) / Jamaican pepper
[ zi4 shi2 e4 guo3 ] lit. to eat one's own bitter fruit (idiom) / fig. to suffer the consequences of one's own actions / to stew in one's own juice
[ bei1 can3 shi4 jie4 ] Les Misérables (1862) by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果[Wei2 ke4 duo1 · Yu3 guo3]
[ feng2 nei4 guo3 ] Kurt Vonnegut, Jr. (1922-2007), US writer
[ zi4 shi2 ku3 guo3 ] see 自食惡果|自食恶果[zi4 shi2 e4 guo3]
[ ma3 qin4 ] Maqên or Maqin county (Tibetan: rma chen rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ liu2 lian2 guo3 ] variant of 榴槤果|榴梿果, durian fruit
[ ma3 qin4 xian4 ] Maqên or Maqin county (Tibetan: rma chen rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ bi4 ran2 jie2 guo3 ] inevitable outcome / inescapable consequence
[ diao4 cha2 jie2 guo3 ] results (of an investigation, poll)
[ gang1 guo3 min2 zhu3 gong4 he2 guo2 ] Democratic Republic of Congo
[ guo3 ren2 r5 ] fruit kernel
[ ying3 guo3 ] grain / caryopsis (single seed typical of grasses)
[ guo3 bei4 shuang3 ] Capri-Sun, juice drink brand
[ guo3 wei4 jiao1 tang2 ] jujube
[ pa4 guo3 pa4 guo3 ] Pago Pago, capital of American Samoa
[ guo3 ru2 suo3 liao4 ] just as expected
[ guo3 zi5 dong4 ] jelly
[ ou1 cha2 guo3 ] medlar
[ guo3 zi5 jiang4 ] marmalade / jellied fruit
[ cheng2 pi2 guo3 jiang4 ] (orange) marmalade
[ guo3 zi5 lu4 ] fruit drink
[ yin1 xiang3 xiao4 guo3 ] sound effects
[ guo3 shi2 san4 bo1 ] fruit dispersal
[ yao1 guo3 ji1 ding1 ] chicken with cashew nuts
[ ying1 ming2 guo3 duan4 ] wise and resolute
[ guo3 shi2 lei2 lei2 ] lit. prodigious abundance of fruit (idiom) / fruit hangs heavy on the bough / fig. countless accomplishments / one great result after another
[ guo3 ge1 li3 ] Nikolai Gogol (1809-1852), Russian author and dramatist
[ guo3 bo1 ] dissemination as fruit (evolutionary strategy for seed dispersal)
[ wai1 guo3 ren2 ] Internet slang for 外國人|外国人[wai4 guo2 ren2]
[ guo3 liao4 r5 ] fruit ingredients (for cakes and desserts)
[ hu4 wei2 yin1 guo3 ] mutually related karma (idiom); fates are intertwined / interdependent
[ shi2 jin3 guo3 pan2 ] mixed fruit salad
[ guo3 luo4 zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1 ] Golog Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) in south Qinghai
[ guo3 yan4 gao1 dian3 ] fruit tart
[ guo3 sui4 ] ear (of corn or sorghum etc) / bunch (of grapes) / infructescence
[ bei4 guo3 ] variant of 貝果|贝果[bei4 guo3]
[ jia2 guo3 ] seed pod / legume
[ mian4 bao1 guo3 ] jackfruit / breadfruit / Artocarpus heterophyllus
[ guo3 ruo4 ] if
[ guo3 shu1 suan1 suan1 ru3 ] fruit sour milk
[ tong3 ji4 jie2 guo3 ] statistical results
[ guo3 xian4 bing3 ] tart
[ xiu1 cheng2 zheng4 guo3 ] to achieve Buddhahood through one's efforts and insight / to obtain a positive outcome after sustained efforts / to come to fruition
[ ren2 xin1 guo3 ] sapodilla, a tropical fruit bearing tree
[ qian2 yin1 hou4 guo3 ] cause and effects (idiom); entire process of development
[ yin1 guo3 bao4 ying4 ] (Buddhism) retribution / karma
[ gua4 guo3 ] (of a tree) to bear fruit
[ ban1 ma3 xian4 ] Baima or Banma county (Tibetan: pad ma rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ shuo4 guo3 ] seed pod (botany)
[ an1 mo2 luo4 jia1 guo3 ] see 餘甘子|余甘子[yu2 gan1 zi3]
[ mei3 li4 guo3 ] Minute Maid (brand)
[ yan2 bi4 xin4 , xing2 bi4 guo3 ] one must be a man of his word and resolute in his work (proverb)
[ she2 pi2 guo3 ] salak (Salacca zalacca) (fruit)
[ da2 ri4 xian4 ] Darlag or Dari county (Tibetan: dar lag rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ gao1 guo3 tang2 yu4 mi3 tang2 jiang1 ] high-fructose corn syrup (HFCS)
[ deng1 long2 guo3 ] cape gooseberry / Peruvian ground-cherry / Physalis peruviana
[ zang4 hui2 xiang1 guo3 ] caraway
[ gan1 de2 xian4 ] Gadê or Gande county (Tibetan: dga' bde rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai
[ ao4 zhou1 jian1 guo3 ] macadamia nut
[ ji2 shi4 guo3 ] churro
[ zang4 qing1 guo3 ] chebulic myrobalan (Terminalia chebula)
· [ wei2 ke4 duo1 · yu3 guo3 ] Victor Hugo (1802-1885), French writer
[ bei4 guo3 ] variant of 貝果|贝果[bei4 guo3]
[ wu1 fan4 guo3 ] blueberry
[ yan2 zhong4 hou4 guo3 ] grave consequence / serious repercussion
[ ping2 guo3 gong1 si1 ] Apple Inc.
[ ping2 guo3 shou3 ji1 ] Apple phone / iPhone
[ hao2 wu2 xiao4 guo3 ] to no avail / achieving nothing / totally ineffective / to have no effect / to fall flat (esp. of joke or speech that is completely ignored)
[ ping2 guo3 du4 e2 ] codling moth / codlin moth
[ li2 guo3 ] pome
[ ping2 guo3 dian4 nao3 ] Apple computer / Mac / Macintosh
[ ping2 guo3 xian4 bing3 ] apple pie
[ ji1 dan4 guo3 ] passion or egg fruit (Passiflora edulis)
[ zhong1 lou2 guai4 ren2 ] The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果[Wei2 ke4 duo1 · Yu3 guo3]
[ jia1 bao3 guo3 ] jaboticaba / Brazilian grape tree
[ lan2 yin1 xu4 guo3 ] starts well but ends in separation (of marital relations)
[ ying1 tao2 xiao3 fan1 qie2 ] see 聖女果|圣女果[sheng4 nu:3 guo3]
[ liu2 lian2 guo3 ] durian fruit / also written 留蓮果|留莲果
[ zhai1 guo3 ] (religious) offerings
[ liu2 lian2 guo3 ] durian fruit / also written 榴槤果|榴梿果
[ hei1 ke1 guo3 jiu1 ] (bird species of China) black-chinned fruit dove (Ptilinopus leclancheri)About | Send feedback