[ bu4 ] surname Bu
[ bu4 ] a step / a pace / walk / march / stages in a process / situation
[ bu4 bu4 ] step by step / at every step
[ jin4 bu4 ] progress / improvement / to improve / to progress / CL:個|个[ge4]
[ tong2 bu4 ] synchronous / to synchronize / to keep step with
[ jiao3 bu4 ] footstep / step
[ san4 bu4 ] to take a walk / to go for a walk
[ pao3 bu4 ] to run / to jog / (military) to march at the double
[ man4 bu4 ] to wander / to ramble / recreational hiking / to perambulate
[ jin4 yi1 bu4 ] one step further / to move forward a step / further onwards
[ di4 bu4 ] stage / degree (to which a situation has evolved) / situation / leeway
[ bu4 zhou4 ] procedure / step
[ bu4 xing2 ] to go on foot / to walk
[ bu4 fa2 ] pace / (measured) step / march
[ bu4 ru4 ] to step into / to enter
[ bu4 xing2 jie1 ] car-free zone / pedestrian street
[ zhu2 bu4 ] progressively / step by step
[ chu1 bu4 ] initial / preliminary / tentative
[ qi3 bu4 ] to set out / to set in motion / the start (of some activity)
[ tu2 bu4 ] to be on foot
退 [ tui4 bu4 ] to do less well than before / to make a concession / setback / backward step / leeway / room to maneuver / fallback
[ rang4 bu4 ] to concede / to give in / to yield / a concession / (linguistics) concessive
[ min2 jin4 dang3 ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan) / abbr. for 民主進步黨|民主进步党
[ zhi3 bu4 ] to halt / to stop / to go no farther
[ bu4 xing2 zhe3 ] pedestrian
[ da4 bu4 ] large strides
[ chong2 die2 ] to overlap / to superimpose / to telescope / to run together / to duplicate / one over another / superposition / an overlap / redundancy / reduplication (in Chinese grammar, e.g. 散散步[san4 san4 bu
[ wu3 bu4 ] dance steps
[ ta4 bu4 ] stride / to step (on the spot) / to mark time / at a standstill
[ wen3 bu4 ] steadily / a steady pace
[ bu4 zi5 ] step / pace
[ bu4 lu:3 ] gait / to walk
[ cun4 bu4 nan2 xing2 ] unable to move a single step (idiom) / to be in an (extremely) difficult situation
[ bu4 diao4 ] gait / marching order / step / pace
[ pao3 bu4 ji1 ] treadmill / running machine
[ san4 san4 bu4 ] to have a stroll
[ sui4 bu4 ] small quick steps
[ xue2 bu4 ] to learn to walk / (fig.) to learn sth, making unsteady progress / to get started on the learning curve
[ bu4 qiang1 ] rifle / CL:把[ba3],枝[zhi1]
[ zou3 bu4 ] to walk / to step / pace / traveling (walking with the ball, a foul in basketball)
[ xin4 bu4 ] to stroll / to saunter
[ kuai4 bu4 ] quick step
[ dai4 bu4 ] to get around using a conveyance (car, bicycle, sedan chair etc) / to ride (or drive) / means of transportation
[ du2 bu4 ] lit. walking alone / prominent / unrivalled / outstanding
[ cun4 bu4 bu4 li2 ] to follow sb closely (idiom) / to keep close to
[ wang4 er2 que4 bu4 ] to shrink back / to flinch
[ ping2 bu4 qing1 yun2 ] to rapidly go up in the world / meteoric rise (of a career, social position etc)
[ ting2 bu4 ] to come to a stand / to stop
[ qi2 bu4 ] to match (sb's) stride
[ ju3 bu4 wei2 jian1 ] to make progress only with great difficulty (idiom)
[ bu4 bing1 ] infantry / foot / infantryman / foot soldier
[ da4 ta4 bu4 ] in big strides / (fig.) in giant steps
[ bu4 dao4 ] walking path / pathway
[ duo2 bu4 ] to pace / to stroll
[ ma3 bu4 ] horse stance (martial arts)
[ xue2 bu4 che1 ] baby walker / baby walking frame
[ man4 bu4 ] at a slow pace
[ jian4 bu4 ] sudden big stride forward
[ que4 bu4 ] to step back
[ ang2 shou3 kuo4 bu4 ] striding forward with head high (idiom); to walk with spirited and vigorous step / to strut
[ huan3 bu4 ] to walk slowly / to amble along / gradually / slowly
[ man4 bu4 zhe3 ] rambler / a person strolling about
[ mao1 bu4 ] cat-like gait / sashaying gait of a catwalk model
[ yi4 bu4 yi4 qu1 ] to blindly follow suit (idiom) / to imitate slavishly / to do what everyone else is doing
[ tai4 kong1 bu4 ] moonwalk (dance)
[ ju3 bu4 ] (literary) to move forward
[ bu4 lu:3 wei2 jian1 ] to have difficulty walking (idiom) / to walk with difficulty
[ kuo4 bu4 ] to stride forward
[ kua4 bu4 ] to take a (striding) step
[ rui4 bu4 ] Reebok (sportswear manufacturer)
[ zheng4 bu4 ] goose-step (for military parades)
[ bu4 fa3 ] footwork
[ liu2 bu4 ] (said by departing guest) no need to see me out
穿 [ bai3 bu4 chuan1 yang2 ] to shoot with great precision (idiom)
[ an4 bu4 jiu4 ban1 ] follow the prescribed order / keep to conventional ways
[ ji4 bu4 qi4 ] pedometer
[ dun4 ma3 bu4 ] to do a martial-art squat
[ min2 zhu3 jin4 bu4 dang3 ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan) / abbr. to 民進黨|民进党
[ yin1 bu4 ] foot (syllabic unit in verse) / meter / scansion
[ ji2 bu4 ] at a fast pace
[ yi4 bu4 ] asynchronous
[ bu4 tai4 ] gait / tread
[ pao3 bu4 zhe3 ] runner
[ bu4 yun4 ] to write a poem using another poem's rhymes
[ cun4 bu4 nan2 yi2 ] see 寸步難行|寸步难行[cun4 bu4 nan2 xing2]
[ dai4 bu4 che1 ] vehicle / (more specifically) mobility vehicle (mobility scooter, electric wheelchair, Segway etc)
[ yi1 bu4 deng1 tian1 ] reaching heaven in a single bound (idiom); (esp. with negative: don't expect) instant success
[ cheng2 bu4 ] Chengbu Miao autonomous county in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan
[ jian4 bu4 ru2 fei1 ] running as fast as flying
[ bu4 zu2 ] ambulatory leg (of a crab, lobster, spider etc)
[ xia4 yi1 bu4 ] the next step
[ ba1 zi4 bu4 ] step with feet splayed outwards
[ su1 bu4 qing1 ] Su Buqing (1902-2003), Chinese mathematician
[ bu4 yao2 ] dangling ornament worn by women
[ bu4 cao1 ] foot drill (military, physical exercises etc)
[ tu2 bu4 qu1 ] (Tw) car-free zone / pedestrian zone
[ tu2 bu4 lu:3 xing2 ] hiking
[ tai4 kong1 man4 bu4 ] space walk
[ tu2 bu4 lu4 jing4 ] hiking trail
[ zhu2 bu4 sheng1 ji2 ] escalation
[ zheng4 bu4 zou3 ] to march at parade step / March! (military command)
[ tai4 kong1 wu3 bu4 ] moonwalk (dance)
[ ye4 bu4 wu3 ] shuffle (dance)
[ you1 bu4 ] Uber, app-based taxi company founded in 2009
[ ze2 bu4 long2 ] Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15)
[ fei1 tong2 bu4 ] asynchronous
[ fei1 tong2 bu4 chuan2 shu1 mo2 shi4 ] asynchronous transfer mode / ATM
[ gao1 shi4 kuo4 bu4 ] to strut about
[ san1 jiao3 liang3 bu4 ] hurriedly / just a few steps away
[ qu4 bu4 ] to spy on
[ fen1 bu4 zhou4 ] step by step / one step at a time
[ ba1 bu4 ] Babu district of Hezhou city 賀州市|贺州市[He4 zhou1 shi4], Guangxi
[ ba1 bu4 qu1 ] Babu district of Hezhou city 賀州市|贺州市[He4 zhou1 shi4], Guangxi
[ zhuan3 bu4 ] to turn around
[ tu1 ji1 bu4 qiang1 ] assault rifle
[ cheng2 bu4 xian4 ] Chengbu Miao autonomous county in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan
[ cheng2 bu4 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4 ] Chengbu Miao Autonomous County in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan
[ bu4 gan3 yue4 lei2 chi2 yi1 bu4 ] dare not go one step beyond the prescribed limit
[ zong4 bu4 ] to stride / to bound
[ da4 bu4 liu2 xing1 ] at a stride / taking large steps (while walking)
[ hu2 bu4 wu3 ] fox-trot (ballroom dance) (loanword)
[ si4 fang1 bu4 ] a slow march
[ xiao3 bu4 wu3 qu3 ] minuet
[ jin4 bu4 zhu3 yi4 ] progressivism
[ wen3 bu4 bu4 qian2 ] to mark time and make no advances (idiom)
[ jin4 bu4 hao4 ] Progress (name of Russian spaceship)
[ kai1 bu4 ] to step forward / to walk
[ cun4 bu4 bu4 rang4 ] (idiom) not to yield an inch
[ fan4 hou4 bai3 bu4 zou3 , huo2 dao4 jiu3 shi2 jiu3 ] walk a hundred steps after each meal and you will live a long life (proverb)
[ zhan4 wen3 jiao3 bu4 ] to gain a firm foothold / (fig.) to get oneself established
[ yi1 bu4 yi1 ge4 jiao3 yin4 ] one step, one footprint (idiom); steady progress / reliable
[ yi1 bu4 yi1 qu1 ] see 亦步亦趨|亦步亦趋[yi4 bu4 yi4 qu1]
[ yi1 bu4 dao4 wei4 ] to settle a matter in one go
[ yi1 bu4 qun2 ] pencil skirt
[ wu3 shi2 bu4 xiao4 bai3 bu4 ] the one who has retreated 50 steps laughs at the one who has retreated 100 steps (idiom) / the pot calls the kettle black
[ yuan2 di4 ta4 bu4 ] to mark time (military) / to make no headway
[ chu1 bu4 she4 xiang3 ] tentative idea
[ pie1 bu4 ] (Tw) trick (of the trade) / clever move / (Taiwanese, Tai-lo pr. [phiat-pōo])
[ you2 ke4 zhi3 bu4 ] visitors are not admitted (idiom)
[ bu4 ren2 hou4 chen2 ] to follow in other people's footsteps
[ gui1 xing2 ju3 bu4 ] to follow the compass and go with the set square (idiom); to follow the rules inflexibly / to act according to convention
[ bu4 shao4 ] sentry / sentinel
[ bu4 lu:3 wen3 luan4 ] to be in complete disorder
[ lian3 bu4 ] to restrain motion / to check one's step
[ bu4 tai4 pan2 shan1 ] to walk unsteadily
[ bu4 dou3 ta4 gang1 ] to worship the astral deities (idiom, refers to Daoist astrology)
[ bu4 yue4 ] to stroll beneath the moon
[ bu4 bu4 wei2 ying2 ] to advance gradually and entrench oneself at every step / to consolidate at every step
[ bu4 bu4 gao1 sheng1 ] to climb step by step / to rise steadily / on the up and up
[ bu4 wu3 ] to walk in someone's steps / to follow in someone's footsteps (literary) / a step (literary)
[ tong2 bu4 jia1 su4 qi4 ] synchrotron
[ bu4 ce4 ] pacing
[ tong2 bu4 shu4 wei4 jie1 ceng2 ] synchronous digital hierarchy / SDH
[ bu4 li2 ] walking plow
[ han2 dan1 xue2 bu4 ] to copy the way they walk in Handan (idiom) / slavishly copying others, one risks becoming a caricature
[ bu4 gang1 ta4 dou3 ] to worship the astral deities (idiom, refers to Daoist astrology)
[ bu4 xing2 qu1 ] pedestrian area
[ bu4 xing2 chong2 ] ground beetle
[ bu4 hua4 ji1 ] walkie-talkie
[ ding1 zi4 bu4 ] T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape)
[ bu4 diao4 yi1 zhi4 ] to be united in action
[ gong1 jian4 bu4 ] bow-and-arrow step (dance step)
[ bu4 nian3 ] (literary) palanquin / sedan chair / to ride in a palanquin
[ wu3 bu4 she2 ] Deinagkistrodon, a venomous pit viper / also called five-paced viper (i.e. can grow to five paces)
[ bu4 jin4 zhi4 ] step by step system
使使 [ xu1 xin1 shi3 ren2 jin4 bu4 , jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4 ] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Zedong)
[ bu4 jin4 ma3 da2 ] stepper motor
[ ta4 bu4 bu4 qian2 ] to be at a standstill / to mark time
便 [ bian4 bu4 zou3 ] march at ease / route step
[ liang3 bu4 lu4 ] a step away / very close
[ jie4 yi1 bu4 ] could I have a word with you? (in private)
[ kuan3 bu4 ] to walk slowly / with deliberate steps
[ kuai4 bu4 liu2 xing1 ] to walk quickly / striding quickly
[ kuai4 bu4 pao3 ] to trot
[ di4 yi1 bu4 ] step one / first step
[ chang2 zu2 jin4 bu4 ] rapid progress
[ wo1 xing2 niu2 bu4 ] lit. to crawl like a snail and plod along like an old ox (idiom) / fig. to move at a snail's pace / to make slow progress
[ zi4 dong4 bu4 dao4 ] moving walkway / travelator
[ xu2 bu4 ] to stroll / to walk slowly
[ heng2 duan4 bu4 dao4 ] pedestrian crossing
[ xin1 nian2 jin4 bu4 ] Happy New Year!
[ zhuai4 bu4 ] to take long strides / to hurry (while walking)
[ jin4 hu1 tong2 bu4 ] plesiochronous
[ duo2 fang1 bu4 ] to pace / to stroll
竿 [ bai3 chi3 gan1 tou2 , geng4 jin4 yi1 bu4 ] lit. hundred foot pole, progress still further (idiom); fig. much accomplished, still some work to do / to continue to further successes / not to rest on one's laurels
[ heng2 bu4 ] sidestep (in dance) / step sideways
[ yi4 bu4 chuan2 shu1 mo2 shi4 ] asynchronous transfer mode / ATM
[ an1 bu4 dang4 che1 ] to go on foot (idiom) / to do things at a leisurely pace
[ gu4 bu4 zi4 feng1 ] stuck in the old ways (idiom); refusing to acknowledge new ideas / stagnating and conservativeAbout | Send feedback