[ chi2 ] surname Chi
[ chi2 ] pond / reservoir / moat
[ dian4 chi2 ] battery / CL:節|节[jie2],組|组[zu3]
[ chi2 tang2 ] pool / pond
[ yong3 chi2 ] swimming pond
[ you2 yong3 chi2 ] swimming pool / CL:場|场[chang3]
[ shui3 chi2 ] pond / pool / sink / washbasin
[ cheng2 chi2 ] city
[ tian1 chi2 ] Lake Tianchi in Xinjiang
[ tian1 chi2 ] "heavenly lake", lake situated on a mountain / used as the name of numerous lakes, such as 長白山天池|长白山天池[Chang2 bai2 shan1 Tian1 chi2]
[ chi2 zi5 ] pond / bathhouse pool / dance floor of a ballroom / (old) stalls (front rows in a theater)
[ dian1 chi2 ] lake Dianchi in Yunnan
[ xu4 dian4 chi2 ] accumulator / battery
[ he2 chi2 ] Hechi prefecture-level city in Guangxi / Zhuang: Hozciz
[ yu4 chi2 ] public bath
[ wu3 chi2 ] dance floor
[ yu2 chi2 ] Yuchi or Yuchih township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
[ yu2 chi2 ] fishpond
[ li3 dian4 chi2 ] lithium battery
[ qing1 yang2 ] Qingyang county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ chi2 zhou1 ] Chizhou prefecture-level city in Anhui
[ de2 du1 ] Dejun, former county, merged into Wudalianchi 五大連池|五大连池[Wu3 da4 lian2 chi
[ yao2 chi2 ] the Jade lake on Mount Kunlun, residence of Xi Wangmu 西王母
[ hua4 fen4 chi2 ] septic tank
便 [ bian4 chi2 ] urinal
[ jiu3 chi2 rou4 lin2 ] lakes of wine and forests of meat (idiom); debauchery / sumptuous entertainment
[ pen1 shui3 chi2 ] a fountain
[ shi2 tai2 ] Shitai county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ xu4 shui3 chi2 ] water reservoir
[ yi2 zhou1 ] Yizhou county level city in Hechi 河池[He2 chi2], Guangxi
[ he2 chi2 shi4 ] Hechi prefecture-level city in Guangxi / Zhuang: Hozciz
[ yi2 zhou1 shi4 ] Yizhou county level city in Hechi 河池[He2 chi2], Guangxi
[ yue4 chi2 ] Yuechi county in Guang'an 廣安|广安[Guang3 an1], Sichuan
[ qing1 yang2 xian4 ] Qingyang county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ chi2 shang4 ] Chihshang or Chihshang township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
[ cha1 chi2 ] mistake / error / mishap
[ dong1 zhi4 ] Dongzhi county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ yue4 chi2 xian4 ] Yuechi county in Guang'an 廣安|广安[Guang3 an1], Sichuan
[ mian3 chi2 ] Mianchi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡[San1 men2 xia2], Henan
[ shen2 chi2 ] Shenchi county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi
[ chi2 zhou1 shi4 ] Chizhou prefecture-level city in Anhui
[ jin1 cheng2 jiang1 ] Jinchengjiang district of Hechi city 河池市[He2 chi2 shi4], Guangxi
[ gui4 chi2 ] Guichi district of Chizhou city 池州市[Chi2 zhou1 shi4], Anhui
[ xi3 wan3 chi2 ] kitchen sink
[ yan4 chi2 ] (concave) ink stone or ink slab
[ bi4 chi2 ] bitch (loanword) (Internet slang) / clear water pond
[ ju2 chi2 ] Kikuchi (Japanese surname and place name)
[ dong1 zhi4 xian4 ] Dongzhi county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ sha1 chi2 ] sandpit (for children's play or for long jump etc) / sandbox
[ yang3 yu2 chi2 ] fishpond
[ yan2 chi2 ] Yanchi county in Ningxia / a saltpan
[ wu3 da4 lian2 chi2 ] Wudalianchi county level city in Heihe 黑河[Hei1 he2], Heilongjiang
[ you2 xi4 chi2 ] paddling pool / wading pool
[ tai4 ye4 chi2 ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
[ qi1 hao4 dian4 chi2 ] AAA battery (PRC) / Taiwan equivalent: 四號電池|四号电池
[ yi1 hao4 dian4 chi2 ] D size battery
[ pen1 chi2 ] spray pool / spray condensing pool
[ cha1 chi2 ] variant of 差池[cha1 chi2]
[ qian1 suan1 xu4 dian4 chi2 ] lead-acid accumulator / battery (e.g. in car)
[ jin1 cheng2 jiang1 qu1 ] Jinchengjiang district of Hechi city 河池市[He2 chi2 shi4], Guangxi
[ gao1 cheng2 shen1 chi2 ] high walls and deep moat (idiom); impenetrable defense
[ shen2 chi2 xian4 ] Shenchi county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi
[ tai4 yang2 neng2 dian4 chi2 ] solar cell
[ tai4 yang2 dian4 chi2 ] solar cell
[ tai4 yang2 dian4 chi2 ban3 ] solar panel
[ san1 hao4 dian4 chi2 ] C size battery (PRC) / AA battery (Taiwan) / see 二號電池|二号电池 (C battery in Taiwan) and 五號電池|五号电池 (AA battery in PRC)
[ ge2 you2 chi2 ] grease trap
[ hua2 chi2 xian4 ] Huachi county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu
[ bu4 gan3 yue4 lei2 chi2 yi1 bu4 ] dare not go one step beyond the prescribed limit
[ cheng2 men2 shi1 huo3 , yang1 ji2 chi2 yu2 ] a fire in the city gates is also a calamity for the fish in the moat (idiom); the bystander will also suffer / fig. you can't escape responsibility for your actions / ask not for whom the bell tolls - it tolls for thee
U [ u xing2 chi2 ] (sports) vert ramp / half-pipe
[ bei4 jia1 dian4 chi2 ] battery case (for a phone)
[ xiao3 chi2 bai3 he2 zi5 ] KOIKE Yuriko (1952-), Japanese LDP politician, minister of defense during 2008
[ he2 chi2 di4 qu1 ] Hechi prefecture in Guangxi
[ mian3 chi2 xian4 ] Mianchi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡[San1 men2 xia2], Henan
[ ran2 liao4 dian4 chi2 ] fuel cell
[ shi2 tai2 xian4 ] Shitai county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
[ yun4 chi2 ] to faint in the bathroom (from heat)
[ yan2 chi2 xian4 ] Yanchi county in Wuzhong 吳忠|吴忠[Wu2 zhong1], Ningxia
[ li3 li2 zi3 dian4 chi2 ] lithium ion battery
[ wu3 da4 lian2 chi2 shi4 ] Wudalianchi county level city in Heihe 黑河[Hei1 he2], Heilongjiang
[ si4 hao4 dian4 chi2 ] AAA battery (Tw) / PRC equivalent: 七號電池|七号电池[qi1 hao4 dian4 chi2]
[ bu4 yue4 lei2 chi2 ] not overstepping the prescribed limits / to remain within bounds
[ chang2 bai2 shan1 tian1 chi2 ] Changbaishan Tianchi, volcanic crater lake on the border between China and North Korea
[ kou4 shi4 dian4 chi2 ] button cell / watch battery
[ jiang3 chi2 ] (gambling) prize pool / jackpot
[ hua1 chi2 zi5 ] flower bed
[ zha4 jiu3 chi2 ] winepress
[ gui4 chi2 qu1 ] Guichi district of Chizhou city 池州市[Chi2 zhou1 shi4], Anhui
[ ming2 chi2 ] the northern sea
[ zhao3 wa1 chi2 lu4 ] (bird species of China) Javan pond heron (Ardeola speciosa)
[ li4 chi2 ka3 deng1 ] Ritz-Carlton (hotel chain)
[ xi3 shou3 chi2 ] bathroom sink / wash basin
[ qu1 chi2 xue2 ] Quchi acupoint LI11, at the lateral end of the elbow crease
[ wu3 hao4 dian4 chi2 ] AA battery (PRC) / Taiwan equivalent: 三號電池|三号电池
[ er4 hao4 dian4 chi2 ] C size battery (Tw) / PRC equivalent: 三號電池|三号电池
[ de2 du1 xian4 ] Dejun, former county, merged into Wudalianchi 五大連池|五大连池[Wu3 da4 lian2 chi
[ chi2 shang4 xiang1 ] Chishang or Chihshang township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
[ chi2 zhong1 wu4 ] person of no particular talent
[ chi2 zhao3 ] pool / pond
[ chi2 tang1 ] large pool in a bathhouse
[ yu2 chi2 xiang1 ] Yuchi or Yuchih township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
[ chi2 tian2 ] Ikeda (Japanese surname)
[ chi2 lu4 ] (bird species of China) Chinese pond heron (Ardeola bacchus)
[ chi2 yan2 ] salt from a salt lakeAbout | Send feedback